Politika privatnosti

PORSCHE FINANCE GROUP SERBIA

Ovim vas obaveštavamo o obradi Vaših ličnih podataka i o Vašim pravima prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) i svim drugim odlukama koje može doneti Nacionalni organ za nadzor zaštite ličnih podataka (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) u pogledu zaštite ličnih podataka.

Odgovornost za obradu podataka snose 3 (tri) pravna lica u okviru „Porsche Finance Group Serbia“ („PFGS) kao Rukovaoci, i to: Porsche Leasing SCG DOO Beograd, Porsche Mobility DOO Beograd i Porsche Partner DOO Beograd.

Kako bi ostvarili svrhe obrade koji su definisani u daljem tekstu, obrađujemo lične podatke koje je klijent direktno dostavio u vreme podnošenja njegovog/njenog zahteva i druge lične podatke koje nam je klijent dobrovoljno dostavio ili koje već imamo u okviru tekućeg poslovnog odnosa. Takođe obrađujemo podatke nabavljene od trećih strana (kao što su, na primer, javni organi ili službe koje stavljaju na raspolaganje specijalizovane informacije), kao i podatke koje sami dobijamo na osnovu njihove obrade. Takvi se podaci teoretski mogu svrstati u sledeće kategorije:

 • identifikacioni podaci: prezime, ime, pol, lični broj, serija i broj lične karte, datum i mesto rođenja, državljanstvo, nacionalnost, itd.
 • Kontakt podaci: adresa prebivališta/poštanska adresa, imejl adresa, broj fiksnog telefona, broj mobilnog telefona, itd.
 • Ugovorni podaci u vezi sa (finansijskim) proizvodima i uslugama kupljenim u vezi sa identifikovanjem finansiranog proizvoda (npr. usluge jedinstvene identifikacije, posebna oprema i obezbeđene garancije
 • Podaci o profesionalnom ugledu: podaci o nivou obrazovanja, profesiji, zanimanju, imenu poslodavca, prirodi sopstvene delatnosti, javnom položaju koji lice zauzima, političkom izlaganju (ako je u pitanju takav slučaj);
 • Podaci o finansijskom ugledu: prihodi, broj pojedinačnog ugovora o radu, broj dosijea penzije;
 • Podaci o porodičnom statusu: građanski status, broj maloletne dece, vrsta stana
 • Podaci o kreditnoj sposobnosti: mesečne obaveze plaćanja, bilans, istorija plaćanja i vršenje plaćanja,
 • Bankarski podaci: broj računa (IBAN), detalji o transakcijama i/ili istorija, broj kartice
 • Identifikacija vozila i / ili podaci o upotrebi: broj dozvole, serija šasije, lokacija, GPS podaci itd.

U određenim situacijama, s obzirom na ispunjenje obima obrade koji proizilaze iz zahteva klijenta, lični podaci koje obrađujemo, pored njegovih/njenih ličnih podataka, mogu se odnositi i na sledeće kategorije subjekata podataka: naručioci klijenta i/ili zakonski ili konvencionalni zastupnici, kontakt osobe klijenta, klijentovi punomoćnici ili korisnici, sudužnici, garanti, stvarni vlasnici ili članovi porodice, korisnici polise osiguranja klijenta, korisnici platnih operacija klijenta. Njihovi lični podaci preuzimaju se iz dokumentacije za početak i/ili izvršenje ugovornog odnosa sa klijentom, a Porsche Finance Group nema praktičnu mogućnost da obezbedi direktno obaveštavanje takvih osoba o obradi njihovih ličnih podataka. U tom slučaju, klijent je dužan da dotične subjekte podataka obavesti o obradi i obimu, odnosno svrsi obrade njihovih ličnih podataka, u vezi sa njim/njom.

Molimo Vas da nam u dostavljenim dokumentima na raspolaganje ne stavljate kategorije podataka posebne prirode, kao što su, na primer, podaci o članstvu u radnim sindikatima, podaci o vašim političkim mišljenjima ili verskim uverenjima, podaci o vašem zdravstvenom stanju, itd.

Zašto mi obrađujemo vaše podatke i po kom pravnom osnovu?

U svrhu zaključenja, odnosno izvršenja ugovora ili za realizaciju  predugovornih formalnosti, kao što su, na primer: izdavanje ponude, obrada zahteva za finanijski lizing / zakup / posredovanje u osiguranju, isporuka usluga za mobilnost, obrada usluga naplate i plaćanja.

U tom slučaju, obrada se bazira na izvršenju ugovora u kom ste ugovorna strana i/ili neophodnih formalnosti u smislu zaključenja datog ugovora, na Vaš zahtev.

Pod zakonskom smo obavezom da obrađujemo i čuvamo Vaše podatke u skladu sa zahtevima da poznajemo našu klijentelu primenjujući sve mere da bismo identifikovali klijenta, kao i sposobnost klijenta kao stvarnog vlasnika i/ili politički izložene stranke. Takođe imamo zakonsku obavezu da čuvamo posebnu dokumentaciju kako bismo upoznali klijentelu u skladu sa zakonom o sprečavanju i kontroli pranja novca i finansiranja terorizma.

Vaši podaci se takođe obrađuju i čuvaju u cilju ispunjavanja zakonske obaveze za vođenje dokumentacije i skladištenje: u svrhu upravljanja finansijama i računovodstvom, u skladu sa poreskim zakonodavstvom; u svrhu interne revizije ili finansijske revizije; u svrhu izveštavanja organima vlasti prema važećim propisima; u svrhu kontrole i/ili odgovora na zahteve vlasti, sigurnosti podataka u sistemima i dokumentima, kao i fizičke sigurnosti u našim prostorijama.

Da bismo analizirali Vašu prijavu za finansiranje/zakup i izdali ponudu za premiju polise osiguranja, neophodnu u pogledu odobravanja proizvoda i/ili usluga koje ste tražili, obrađujemo vaše lične podatke, uključujući i aktivnosti profilisanja. U tu svrhu vršimo automatizovanu obradu vaših određenih ličnih podataka, vršenjem neophodnog profilisanja rizika, u zavisnosti od slučaja, kako bismo procenili finansijsku sposobnost i platno ponašanje u slučaju da zahtevate finansiranje putem lizinga, istoriju poslovanja i ponašanje u poslovanju ukoliko tražite polisu osiguranja. Rezultat dobijen nakon profilisanja jedan je od elemenata razmotrenih u obrazloženju naše odluke o odobravanju usluga. Rezultat aktivnosti profilisanja nije isključivi kriterijum za odbijanje Vašeg zahteva.

U tom slučaju, obrada se bazira na našem legitimnom interesu da smanjimo kreditni rizik na minimum finansiranjem klijenata sa dobrom kreditnom sposobnošću (u slučaju ugovora o lizingu ili zakupu) ili da pažljivo pokrijemo potencijalne rizike generisane iz izveštaja o saobraćajnim prekršajima klijenata (u slučaju ugovora o osiguranju).

Da bismo ispunili zakonsku obavezu PFGS Rukovaoca u vezi sa procenom Vaših mogućnosti plaćanja, pre zaključivanja ugovora, kao i tokom njegovog izvršenja, obrađivanjem, prenošenjem i konsultacijama o Vašim ličnim podacima i drugim informacijama prema Kreditnom birou. Pravni osnov ove obrade je legitimni interes Porsche banke i Kreditnog biroa da razviju zdravu kreditnu aktivnost, štiteći, pružajući pristup kreditnim olakšicama i sprečavajući prekomerno zaduženje subjekata podataka, kao i poštovanjem zakonskog okvira u vezi sa procenom kreditne sposobnosti, smanjenjem kreditnog rizika i sprečavanjem korišćenja bankarskog i finansijskog sistema za nezakonite aktivnosti.

Za više podataka o kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju kroz sistem Kreditnog biroa, možete da posetite internet stranicu Kreditnog biroa https://www.kreditnibiro.com/, odnosno https://www.kreditnibiro.com/ZastitaPrivatnostiKorisnika.aspx ili kontaktirati Kreditni Biro direktno.

Na osnovu našeg legitimnog interesa da poštujemo zahteve za izveštavanjem i odobravanjem finansiranja nametnute od strane Grupe, Vaše podatke obrađujemo kako bismo sastavili i dostavili izveštaje Grupi, u Srbiji i Austriji, u administrativne svrhe, kao i da bismo odobrili određene kreditne linije, prema kompetentnosti matrice, ako je potrebno u skladu sa našim unutrašnjim politikama.

Za skladištenje određenih prikupljenih podataka Rukovalac može koristiti Microsoft Azure Clould rešenje u kom slučaju se podaci smeštaju na server koji se nalazi na teritoriji EU uz primenu svim potrebnim mera zaštite sa kojima se lice čiji se podaci obrađuju može upoznati kroz politiku privatnosti koja je objavljena na internet strani pružaoca usluge.

Ako je potrebno, obrađujemo Vaše lične podatke, u cilju naknade potraživanja i u pogledu korišćenja ili odbrane bilo kojih zakonskih prava i interesa kompanija iz grupacije PFGS, kao i u cilju sprečavanja i kontrole prevare. Pravni temelji za takve postupke obrade zasnivaju se na našem legitimnom interesu za ostvarivanje prava koja imamo kao rezultat ugovornih odnosa s našim klijentima.

Ako želite da učestvujete u našim loyalty programima za aktivne klijente, u raznim konkursima i tombolama, studijama zadovoljstva u vezi sa ugovorenim uslugama, da putem imejla dobijate biltene ili razne promotivne materijale poštom, potrebna nam je Vaša izričita saglasnost da bismo mogli da obradimo podatke u tu svrhu.

Ako ste nam dali Vašu saglasnost, imate pravo da tu saglasnost povučete u bilo kom trenutku, za jedan ili za sve prethodno postupke obrade, bez navođenja razloga, pismenim zahtevom, kako sledi: (i) slanjem imejla na adresu: zaštitaličnihpodataka@porscheleasing.rs ili (ii) poštom/kurirom na sledeću adresu: Porsche Mobility doo / Porsche Leasing SCG doo Beograd / Porsche Partner doo Beograd, Zrenjaninski put br. 9a, 11000 Beograd ili (iii) direktno podneskom u sedištu kompanija iz Porsche Finance Group, na recepciji, na adresi Zrenjaninski put br. 9a, 11000 Beograd.

Da bi ispunili svrhe, odnosno obime obrade po stavkama, Vaši podaci se šalju sledećim primaocima:

 • našim pružaocima usluga, koji deluju kao obrađivači, i strogo deluju prema dokumentovanim uputstvima koja su dobili od nas. Spisak naših dobavljača se periodično ažurira, kad god dođe do izmena i dopuna u njegovom sastavu.
NazivAdresaGradMatčni brojPIBVrsta usluge povezane sa obradom
PORSCHE SCG D.O.O.ZRENJANINSKI PUT 9a11210 BEOGRAD 2617522060103199653IT usluge
DASOF TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE, D.O.O.UKMARJEVA ULICA 6LJUBLJANA567051994585873 IT usluge
IS D.O.O.BRNCICEVA 41 GLJUBLJANA168969095083235 IT usluge
Udruženju Banaka Srbije p.u. – Kreditni BiroBULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 8611000 BEOGRAD07447779100157126Procena boniteta
Telekom Srbija ad, Beograd – Printing centarTakovska 211000 BEOGRAD17162543100002887Štampa faktura i obaveštenja
ALGOTECH DOOPOŽESKA 6011030 BEOGRAD 807791640101833416Dostava obaveštenja
REGISTRATION AND INSURANCE CENTER DOO BEOGRADANTIFAŠISTIČKE BORBE 31 LOK.1811070 BEOGRAD 2721307491110154476Registracija vozila
CAR CONNECTION DOONEDE SPASOJEVIĆ 4/711000 BEOGRAD 620641487106599401Registracija vozila
AMK DOOMAČVANSKA 9515000 ŠABAC 120858052107718611Registracija vozila
DUNAV AUTO DOOBLAGOJA PAROVIĆA 1911000 BEOGRAD 617233777100119663Registracija vozila
AMSS CENTAR DOORUZVELTOVA 1911000 BEOGRAD 621055565108726411Žuti karton
IRON MOUNTAIN DOOTRECA LOGISTICKA22304 NOVI BANOVCI20128119104267420Arhiviranje dokumentacije
AUTOKOMERC DOO BEOGRADSVETOG SAVE 84/C11271 SURČIN06323910100000635Dilerska mreža
AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTREBRANKOVA 2511000 BEOGRAD17580175103445385Registar finansijskog lizinga
Thomson ReutersWorld check
PORSCHE BANK AGVOGELWEIDERSTRASE 75, POSTFACH 915021 SALZBURGReporting
VIP SL SECURITY VIP SL SECURITYBULEVAR AVNOJA 21111000 BEOGRAD 617542672103316660Incaso agencije
STRONG SOLUTION DOOSTEVANA OPAČIĆA 4611000 BEOGRAD 620742348107104650Incaso agencije
PETA PROFESIJA PETA PROFESIJAMOŠE PIJADE 113/426000 PANČEVO20383801105447971Incaso agencije
RAIFFEISEN BANK AD BEOGRADĐORĐA STANOJEVIĆA 1611070 BEOGRAD 2717335600100000299Poslovna banka
PKF DOO BEOGRADPALMIRA TOLJATIJA 511000 BEOGRAD08752524102397694Revizija
PRICEWATERHOUSECOOPERS DOO BEOGRADOMLADINSKIH BRIGADA 88 A11000 BEOGRAD17147862100148170Revizija
ADVOKAT MILOMIR ĆIRIĆ ĆIRIĆ MILOMIRBUL. KRALJA ALEKSANDRA 30011000 BEOGRAD 656108041103356018Advokatske usluge
ADVOKAT BOROZAN ZORKA BOROZAN ZORKABUL.DESPOTA STEFANA 1A/211000 Beograd53995551101734166Advokatske usluge
ADVOKAT MARKOVIĆ M. DRAGAN MARKOVIĆ DRAGANTETOVSKA 7/511010 BEOGRAD 4857315628107435076Advokatske usluge
WORKFORCE HUMAN RESOURCES KADROVSKE USLUGE DOOĐORĐA STANOJEVIĆA 1211070 BEOGRAD 2721019232108537015Obračun zarada
TROSADOR DOOMILOVANA NIĆIFOROVIĆA 111250 BEOGRAD 9217541463103298617Ovlašćeno lice po ZOP i ZBZR
PORSCHE INTER AUTO S DOOZRENJANINSKI PUT 9a11210 BEOGRAD 2620481943105884984Dilerska mreža
AUTOKOMERC DOO BEOGRADSVETOG SAVE 84/C11077 BEOGRAD 9906323910100000635Dilerska mreža
AUTO ČAČAK DOOKONJEVIĆI BB32000 ČAČAK07649746101107896Dilerska mreža
BROS AUTO DOO10110789618000 NIŠ20402016105534171Dilerska mreža
AUTOKUĆA TASIĆ DOOAUTOKUĆA TASIĆ DOO35000 JAGODINA 120351918105361958Dilerska mreža
LAKEAUTO032 DOO ČAČAKBULEVAR OSLOBODILACA BB32000 ČAČAK21395218110864090Dilerska mreža
ACP AUTOMOTIVE DOO ŠABACOBILAZNI PUT 3415000 ŠABAC 121452416111268144Dilerska mreža
AKS AUTOMOTIVE DOOGAVRILA PRINCIPA BB15000 ŠABAC 120782838107333925Dilerska mreža
ĆIRINAC DOOVENIZELOSOVA 5011000 BEOGRAD 617101072100038791Dilerska mreža
AUTO FABO DOONASELJE MUR BB36300 NOVI PAZAR 120094320104121198Dilerska mreža
MOBILE SOLUTIONS DOOUSTANIČKA 64/VII11010 BEOGRAD 4820424613105665675GPS praćenje
EUROP-ASSISTANCE OGRANAK U BEOGRADUGANDIJEVA 76 A11070 BEOGRAD 2729501840106004464Pomoć na putu

U zavisnosti od slučaja, Vaši podaci se takođe mogu proslediti sledećim primaocima/kategorijama primalaca, kako bismo ispunili naše zakonske obaveze, ostvarili legitimne interese u vezi sa naplatom potraživanja ili iskoristili i odbranili naša prava i interese ili ako imamo vaš pristanak, kako sledi:

 • Kreditnom birou – Zašto: Prenos, obrada i konsultacije o informacijama u Kreditnom birou kako bi se ispunila zakonska obaveza Rukovaoca da proceni Vašu sposobnost otplate. S istim obimom, Vaši lični podaci registrovani u sistemu Kreditnog biroa, se obelodanjuju i ostalim kompanijama koje su registrovane kao Učesnici, na zahtev;
 • Ministarstvu finansija – Poreska uprava – Zašto: Zakonska obaveza;
 • Primaocima Vaših uplata, bankama Primaoca, SWIFT  – Zašto: Da bi izvršili instrukcije za plaćanje i ispunili zakonske obaveze u vezi sa automatskim izvršavanjem međubankarskih komercijalnih plaćanja:
 • Narodnoj banci Srbije, Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – Zašto: Da bi ispunili zakonske obaveze izveštavanja, sprečavanja i kontrole pranja novca, itd;
 • Agenciji za privredne registre- Registar finansijskog lizinga, Registar zaloge Zašto: kako bismo ispunjavali zakonsku obavezu registracije ugovora o finansijskom lizingu (ukoliko se radi o ugovoru o finansijskom lizingu), odnosno obavezu registracije zaloge (ukoliko takva postoji);
 • Osiguravajućim kompanijama, – Zašto: da bi mogle da izdaju polise osiguranja;
 • Porsche grupaciji (Porsche Bank AG Salzburg i kompanije PGFS), u R.Srbiji i R.Austriji- Zašto: Obaveze izveštavanja, unutrašnje revizije i/ili odobravanja određenih sredstava za finansiranje;
 • Pravosudnim organima, odnosno sudovima, tužilaštvu, kao i policiji, Komunalnoj policiji, JP Putevi Srbije u slučaju neplaćene putarine na autoputu i drugim nadležnim imaocima javnih ovlašćenja – Zašto: Ako je potrebno da se brane i ostvaruju bilo koja zakonska prava i interesi ili da se izvrše zakonske obaveze.

Vaše podatke čuvamo samo tokom trajanja i onoliko koliko je neophodno za ostvarenje gore navedenih obima obrade ili ako za to postoji zakonska obaveza. Za obradu podataka za koju je potrebna Vaša saglasnost, podaci će se obrađivati i čuvati do dana povlačenja saglasnosti.

Ako ste podneli zahtev za finansiranje da zaključite ugovor o lizingu ili zakupu ili zahtev za zaključenje polise osiguranja, ali zbog različitih razloga zatražen ugovor nije zaključen, Vaši podaci biće izbrisani iz naših baza podataka posle 37 meseci  od dana registrovanja konačne odluke u vezi predmetnog zahteva.

Ako smo sa Vama zaključili ugovor (o lizingu, zakupu, najmu, odnosno vršimo zastupanju u osiguranju ili drugom ugovoru iz oblasti našeg poslovanja), poštovaćemo zakonske obaveze čuvanja relevantnih podataka i dokumentacije, kao što sledi:

 1. da bismo ispunili zakonske obaveze dokumentovanja i čuvanja u skladu sa zakonom o sprečavanju i kontroli pranja novca i finansiranja terorizma, čuvaćemo podatke u periodu od 10 (deset) godina od prekida ugovornih odnosa sa Vama;
 2. Lični podaci zaposlenih, čuvaju se 10 godina nakon okončanja ugovornog odnosa;
 3. Lični podaci naših klijenata koji se nalaze u svim pratećim dokumentima koji prate registracije i finansijsko računovodstvo čuvaju se u arhivi kompanija PFGS 10 godina  od datuma završetka finansijske godine u kojoj je izrađena prateća dokumentacija u skladu sa internim pravilima čuvanja računovodstvenih isprava.
 4. u slučaju polisa osiguranja i dosijea štete, čuvaćemo Vaše podatke zajedno sa tehničkim dokazima i povezanim računovodstvenim dokazima 10 godina od dana isteka polise, odnosno završetka dosijea štete, u skladu sa zakonskom obavezom arhiviranja osiguravača.
 5. u okviru odbrane i ostvarivanja naših zakonskih prava, Vaši podaci neophodni za ostvarenje ovih prava se čuvaju u skladu sa opštim vremenskim rokovima.

Vi imate sledeća prava u vezi sa zaštitom Vaših podataka:

 • Pravo na opoziv pristanka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
 • Pravo na pristup – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od PGFS zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije  o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, o pravu da se podnese pritužba Povereniku, i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje.
 • Pravo na brisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca. PGFS   je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše prikupljene podatke u roku koji je napred naveden i  u slučajevima kada podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe (izvršenje ugovora o radu) zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani.
 • Obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade – PGFS je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.
 • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, ukoliko je obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, ukoliko rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.
 • Pravo na prenosivost podatakaLice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo PGFS-u primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane PFGS kojem su ti podaci bili dostavljeni, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i ako se obrada vrši automatizovano. Ovo pravo obuhvata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.
 • Pravo na prigovor – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese PFGS  prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.
 • Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i neke od kompanija PGFS.
 • Pravo na pritužbu Povereniku – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu

Povereniku za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti

ul.Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd

Telefon +381113408900, e-mail:  office@poverenik.rs

ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo ovog lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Kako bi ispunili gore navedene zahteve, biće nam dozvoljeno da zatražimo dodatne informacije koje su neophodne da potvrdimo Vaš identitet. Nakon Vaše identifikacije, odgovorićemo na Vaš zahtev prosleđen u smislu ostvarivanja gore navedenih prava, u roku od najviše mesec dana od dana prijema zahteva.

Za ostvarivanje navedenih prava možete podneti pismenu prijavu (i) putem imejla na adresu: zastitalicnihpodataka@porscheleasing.rs ili (ii) putem pošte/kurira na sledeću adresu: Porsche Mobility doo / Porsche Leasing SCG doo Beograd / Porsche Partner doo Beograd, Zrenjaninski put br. 9a, 11000 Beograd ili (iii) direktnim dostavljanjem u sedišta kompanija iz Porsche Finance Grupe, na recepciji, na adresi Zrenjaninski put br. 9a, 11000 Beograd.

Gore navedena prava u vezi sa Kreditnim biroom možete ostvariti na sledeći način: (i) pravo na pristup, pismenim zahtevom, potpisanim, dostavljenim poštom u Kreditni biro ili obezbeđenim pristupom veb stranici Kreditnog biroa: https://www.kreditnibiro.com/ ili direktnim kontaktom sa učesnikom (relevantnom PFGS kompanijom) (kao poveriocem ili potencijalnim poveriocem), korišćenjem gore navedenih kontakt informacija. Imate pravo i da na zahtev, zajedno sa odlukom o finansiranju, dobijete kopiju kreditnog izveštaja koji je PFGS koristila tokom analize Vašeg zahteva za lizing / zakup.  

I na kraju, sa pitanjima u vezi sa informacijama sadržanim u ovom Obaveštenju, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka koga mi imenujemo, na imejl adresu: zastitalicnihpodataka@porscheleasing.rs.

Zaštita podataka na našoj internet stranici

Zaštita Vašeg privatnog prostora, tokom korišćenja naše veb stranice, za nas je pitanje od najveće važnosti. Stoga Vas dodatno detaljno obaveštavamo o obradi ličnih podataka putem ovog sredstva za interakciju. Za zaštitu podataka u vezi sa ovom veb stranicom odgovorne su kompanije Porsche Finance Grupe, odnosno: Porsche Mobility doo Beograd, Porsche Leasing SCG doo i Porsche Partner doo. Pri korišćenju i obradi ličnih podataka strogo poštujemo zakonske odredbe o zaštiti podataka.

Ovo obaveštenje o zaštiti podataka primenjuje se samo na veb stranice www.porscheleasing.rs i www.porschepartner.co.rs kao i za srodne poddomene, ali ne i na stranice koje kontrolišu ili njima upravljaju treće strane. Molimo Vas da proverite politike i obaveštenja o zaštiti podataka u vezi sa veb stranicama koje kontrolišu ili njima upravljaju treće strane, jer one nisu pod našom kontrolom i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj i njihove mere u vezi sa zaštitom podataka.

Bezbednost podataka

Preduzeli smo tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših podataka na našoj veb stranici, posebno od gubitka, rukovanja ili neovlašćenog pristupa. Preduzete mere se redovno proveravaju i stalno prilagođavaju trenutnom stanju.

Podaci koje Vi dostavite

Lične podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonskim odredbama o zaštiti podataka koje su na snazi. Ako vodite prepisku sa nama ili ako ispunite obrazac sa ličnim podacima na našoj veb stranici, molimo Vas da uzmete u obzir da će se podaci koje ste dostavili u dotičnom obrascu obrađivati u dole opisane svrhe ili u svrhu obrade zahteva za kontakt, za zaključivanje i izvršenje ugovora, izvršavanje predugovornih formalnosti na Vaš zahtev.

Ako se tokom korišćenja ponuđene usluge od Vas traži da unesete Vaše lične podatke, korelacija Vaših ličnih podataka sa podacima iz pristupnog protokola pomoću IP adrese (prikupljene ionako u anonimnom obliku) kako biste profilisali korisnika sa ličnim podacima, će biti isključena.

Podaci koje mi prikupljamo

Ako posetite našu veb stranicu, podaci se automatski registruju pomoću kolačića. Za više informacija o kolačićima koji se koriste na našoj veb stranici, pogledajte naslov „Upotreba kolačića“.

Porsche Mobility doo Beograd, Porsche Leasing SCG doo i Porsche Partner doo ne vrše obradu svih ličnih podataka putem ove veb stranice pod sopstvenim režimom, već imaju podršku specijalizovanih partnera, i to Porsche SCG doo Beograd, sa sedištem u 11000 Beogradu-Srbija, Porsche Informatik GmbH sa sedištem u 5020 Salcburgu-Austria, Dasof trgovsko uslužno preduzeće, doo sa sedištem u 1000 Ljubljani-Slovenija i Imaging Sistems, informacijski sistemi, doo sa sedištem u 1000 Ljubljani-Slovenija, koji deluju na osnovu naloga primljenih od nas.

Naši partneri su pažljivo odabrani i oni odgovarajućim tehničkim i organizacionim merama obezbeđuju obradu Vaših podataka u skladu sa važećim zakonskim odredbama o zaštiti podataka i obezbeđivanju poštovanja Vaših prava. Partnerima je zabranjeno da lične podatke kojima imaju pristup na osnovu ovlašćenja dobijenih od nas, koriste u sopstvene ili poslovne svrhe ili da ih prosleđuju trećim licima, sem radi ispunjenja zakonskih obaveza i svrhe ugovornog odnosa.

U kojim slučajevima smemo da prikupljamo podatke preko naše internet stranice?

Zahtevi za ponude

U slučaju ponuda zahteva prodavcima za određenu marku automobila, podatke koje ste naveli u obrascu „Želim ponudu“ mi obrađujemo s ciljem da obradimo prijavu za dobijanje ponuda i da Vas kontaktiramo po tom pitanju. U tu svrhu, podaci navedeni u obrascu se dostavljaju dotičnim prodavcima za gore navedene svrhe.

Opšti zahtev

Bez obzira da li ste naš klijent ili ne, možete da nam pošaljete bilo kakav zahtev preko naše internet stranice, unošenjem Vaših kontakt podataka u obrazac „Opšti zahtev“. Obradićemo Vaše podatke kako bismo rešili Vaš zahtev i kontaktirali Vas u te svrhe.

Zahtev za ubrzan kontakt

Ako ste već naš klijent i želite da vas brzo kontaktiramo u vezi sa različitim pitanjima u izvršenju ugovora koji ste zaključili sa nama (na primer, da dobijete opšte informacije o zaključenom ugovoru, da aktivirate usluge internet bankarstva, za pojašnjenja u vezi sa statusom plaćanja/faktura, itd.), ovo možete da uradite podnošenjem obrasca Uzvratite poziv i mi ćemo vas kontaktirati odmah kako bismo rešili Vaš zahtev.

Predlozi i sugestije

Naš stalni interes je da sadašnjim ili potencijalnim klijentima ponudimo finansijske proizvode i osiguranje prilagođeno njihovim potrebama. Zbog toga smo zainteresovani da primimo sve predloge i sugestije koje imate u vezi sa našim proizvodima i uslugama. To možete učiniti tako što popunite obrazac Predlozi i sugestije, i mi ćemo koristiti Vaše podatke da analiziramo primljeni predlog ili sugestiju i da Vas kontaktiramo, ukoliko je to slučaj.

Žalbe u vezi sa osiguranjem

Sve žalbe koje možda imate u vezi sa kasko ili polisom za obavezno osiguranje od auto-odgovornosti možete podneti pismeno kompaniji Porsche Partner doo Beograd. Obradićemo Vaše podatke koje ste popunili u obrascima kako bismo rešili Vašu žalbu i kako bismo Vas kontaktirali u te svrhe.

Obaveštavanje o šteti

Možete da obavestite Porsche Mobility doo, odnosno Porsche Leasing SCG DOO o novoj šteti elektronskim ili pismenim putem i dodavanjem neophodnih dokumenata kako bi se mogla otvoriti nova datoteka (fotografije oštećenog vozila, kopije lične karte i vozačke dozvole, policijski izveštaj/obrazac za sporazumnom poravnanju, druga dokumenta). Obradićemo podatke koje unesete u obrascu kako bismo rešili Vaš zahtev i kontaktiraćemo Vas kako bismo zakazali procenu štete.

Prikupljanje ponuda za zaključenje polise osiguranja

Porsche Partner doo Beograd putem internet strane vrši svoju delatnost zastupanja u osiguranju i tako što obezbeđuje ponude osiguravajućih kuća elektronskim putem nakon što potencijalni klijent pruži sve potrebne lične podatke i podatke o osiguranoj stvari. 

Ljubazno Vas molimo da u prenetim ili unetim dokumentima ne stavljate kategorije podataka posebne prirode, poput, na primer, informacija o članstvu u sindikatu ili podatke o zdravstvenom stanju.

Vaše podatke ćemo čuvati tokom perioda od godinu (godinu) dana od datuma prikupljanja, a potom će vaši podaci biti izbrisani sa našeg vebsajta, osim ukoliko na osnovu pruženih podataka nije došlo do zaključenja poslovne saradnje u kom slučaju se podaci čuvaju u skadu sa rokovima čuvanja koji su iskazani prethodnim odredbama ove  politike.

Ako ste subjekat podataka u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka opisana u odeljku iznad „Vaša prava“, biće u potpunosti primenjiva, uključujući i za lične podatke prikupljene i obrađene na veb stranici.

Upotreba kolačića

Kolačić (Cookie)  je mala datoteka koja sakupi i sačuva internet podešavanja. Skoro svaka internet stranica koristi ovu tehnologiju. Nju Vaš internet pretraživač preuzima već prilikom Vaše  prve posete web stranici. Pri sledećem  traženju te web-stranice sa istog uređaja, cookie i, u njemu sačuvane, informacije se ili vraćaju na web-stranicu, koju je on stvorio (First Party Cookie) ili se šalju na drugu stranicu kojoj pripada. (Third Party Cookie) Na taj način web-stranica spoznaje da je ona ovim pretraživanjem jednom tražena i u nekim slučajevima varira naznačeni sadržaj.

Pojedini cookie-ji su veoma korisni, jer mogu da poboljšaju iskustvo korisnika ponovnim traženjem web-stranice koju ste Vi već više puta posetili. Pod pretpostavkom da Vi koristite isti PC i isti pretraživač kao i prilikom prethodne posete, cookie-ji se npr. sećaju Vaših afiniteta, saopštavaju kako Vi koristite stranicu i u značajnijoj meri prilagođavaju naznačene ponude Vašim ličnim interesovanjima i potrebama. Većina cookie-ja koje smo mi koristili se po završetku sesije pretraživača automatski brišu sa Vašeg diska. (“Session-Cookies”) Osim toga koristimo i cookie-je koji nakon sesije ostaju na Vašem disku. To se naročito događa da bi se poboljšalo iskustvo korisnika prilikom ponovnog traženja web-stranice, tako što se web-stranica potom prilagođava Vašim ličnim potrebama a time se optimizuje vreme preuzimanja sadržaja stranice.

Kolačići za koje nije potreban Vaš pristanak na ovoj stranici

Bezuslovno neophodni kolačići, koji se  zovu još i “strictly necessary” garantuju funkcije, bez kojih Vi ovu stranicu ne bi mogli da razgledate onako kako ste nameravali. Ove cookie-je isključivo mi koristimo i zbog toga su takozvani First Party Cookies. Oni bivaju sakupljeni i sačuvani jedino tokom aktuelne pretraživačke sesije na Vašem računaru. Bezuslovno neophodni kolačići garantuju, na primer, da ukoliko se pristupi konfiguraciji vozila, Vama se prikazuje verzija koja bi trebala odgovarati u smislu datuma i opsega Vaše internet veze. Nadalje takvi kolačići garantuju, na primer, pri menjanju stranice, funkcionalnost zamene sa http u https, a time i održanje visokih bezbednosnih zahteva u vezi sa prenošenjem podataka.  I na kraju, ovi Kolačići čuvaju i Vašu odluku u pogledu upotrebe kolačića na našoj internet stranici. Za korišćenje bezuslovno neophodnih kolačića Vaša saglasnost nije potrebna.

Bezuslovno neophodni Kolačići ne mogu biti deaktivirani funkcijom ove stranice. Ali zato mogu u svako vreme biti deaktivirani preko Vašeg pretraživača. Pogledaj uputstvo dole.

First Party Cookies za koje je Vaša saglasnost neophodna na ovoj stranici

Kolačići koji po čisto pravnoj definiciji nisu bezuslovno neophodni da bi se mogla koristiti web-stranica ipak ispunjavaju važne zadatke. Bez ovih cookie-ja nam funkcije koje omogućavaju komotno surfovanje na našoj web-stranici, kao na primer prethodno popunjeni formulari, ne stoje na raspolaganju. Izvršena podešavanja, kao na primer izbor jezika, ne mogu biti sačuvana i iznova se traže na svakoj stranici. Štaviše, nemamo više mogućnost da Vam ponudimo individualno prilagođene ponude.

U daljem tekstu ćemo nabrojati korišćene First Party Cookies zajedno sa bližim opisom:

Naziv Cookie datoteke – Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)

Obim

Pomoću Webtrekk-ovih usluga prikupljamo statističke podatke o korišćenju naše internet stranice. Ovi podaci se koriste da bismo našu veb-stranicu i naše ponude permanentno poboljšavali i optimalizovali, a time ih za Vas učinili zanimljivijim. Podaci daju parametre, kao na primer broj posetilaca, postupak klikovanja i prosečan boravak korisnika veb stranice na jednoj stranici, da bismo time nadalje poboljšavali iskorišćenost veb-stranice. Takođe se kroz URL-referer statistički iskorišćava broj korisnika koji sa partnerskih veb-stranica dospevaju na naše veb-stranice, da bi naknadno otkrili koje od naših marketinških kompanija su pobudile interesovanje za našu veb-stranicu. Period čuvanja: tokom sesije ili za određene podatke 10 godina.

Third Party Cookies za koje je neophodna Vaša saglasnost

Na ovoj stranici su integrisani i sadržaji trećih lica. Treća lica, odnosno eksterni ponuđači mogu teoretski da postave kolačiće dok Vi posećujete veb-stranicu i tako da dobiju informaciju da ste Vi pristupili jednoj od naših veb-stranica. Molimo Vas posetite veb-stranice eksternih ponuđača da biste dobili dalje informacije o njihovom korišćenju cookie-ja.

Naziv Cookie datoteke – Youtube

(http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/policy.html)

Na našim internet stranicama primenu nalaze Social Plugins sa YouTube-a. Za to koristimo video-snimke u kodu veb-strana. Pritom se radi o ponudi američkog preduzeća Google Inc.

O svrsi i obimu istraživanja podataka i daljoj obradi i korišćenju podataka od strane YouTube-a  kao i o Vašim pravima iz ove oblasti i mogućnostima podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere saznaćete više iz uputstva za zaštitu podataka na Google-u:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Možete da podesite Vaš pretraživač da se cookie-ji samo uz Vašu saglasnost stvaraju ili da se generalno odbijaju. Mi međutim ukazujemo na to da su bez cookie-ja delovi web-strane ograničeni ili uopšte neiskoristivi. Vi imate mogućnost da korišćenje kolačića regulišete i u datom slučaju sprečite, ukoliko Vaš pretraživač (Browser) konfigurišete na sledeći način: