Opšti uslovi korišćenja web strane

Uvodne napomene

Potvrdom prihvatljivosti opštih uslova korišćenja web strane www.porschepartner.co.rs pristajete na pravila koja su definisana ovim Opštim uslovima. Vlasnik stranice zadržava pravo izmene ovih Opštih uslova koji se u slučaju promene primenjuju od dana objave na ovoj web strani. Korisnik je u obavezi da se pre potvrde uslova upozna sa ovim Opštim uslovima.

Zabranjeno je menjanje, kopiranje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje sadržine ove web stranice, koja je isključivo vlasništvo Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd. Korišćenje strane dozvoljeno je isključivo Korisnicima u svrhu određenu ovim Opštim uslovima, te je za svaku drugu upotrebu potrebna pisana saglasnost Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd.

Isključena je odgovornost vlasnika web strane u bilo kom slučaju prekida pružanja usluga putem ovog web portala.

Opšte odredbe

Web strana Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd namenjena je da se u kroz obavljanje delatnosti zastupnika u osiguranju, a koja delatnost se obavlja na osnovu dozvole Narodne banke Srbije, dobijaju informativni obračuni premije kasko osiguranja a na osnovu kojih se u slučaju postignute saglasnosti Korisnika i društva za osiguranje može pristupiti zaključivanju polise kasko osiguranja motornih vozila.

Korisnik koji pristupi web portalu ima mogućnost da unosom podataka o vozilu, ličnih identifikacionih podataka, kao i dodatnih parametara vezanih za samo osiguravajuće pokriće dobije informativne obračune premije kasko osiguranja a sa ciljem bližeg upoznavanja sa ponudama ove vrste osiguranja kao i da u slučaju postignute saglasnosti između njega i društva za osiguranje pristupi procesu zaključivanja polise kasko osiguranja.

Korisnik je dužan da sve podatke koje unosi putem ovog web portala prikaže istinito i tačno, te samostalno snosi odgovornost ukoliko su podaci netačni ili nepotpuni.

U zavisnosti od tehničkih mogućnosti putem portala Korisniku će biti omogućeno pribavljanje informativnog obračuna u realnom vremenu od strane društava za osiguranje koja u tom momentu pružaju ovu uslugu ili će se u slučajevima kada informativni obračun nije moguće dobiti u realnom vremenu Korisniku biti obezbeđeni informativni obračuni u najkraćem roku a koje će Korisniku biti dostavljeni elektronskim putem e-maila.

Obaveštenje o finansijskoj usluzi koja se pruža putem web portala

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd je dužno je da korisniku pre zaključenja polise osiguranja dostavi informacije o pružaocu usluge, finansijskoj usluzi, ugovoru na daljinu i načinu rešavanja sporova. Prihvatanjem ovih Opštih uslova korisnik potvrđuje da je upoznat sa sledećim činjenicama:

a) Poslovno ime, sedište i adresa Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o Beograd

  • Poslovno ime: Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd
  • Sedište i adresa: Beograd, Palilula, Zrenjaninski put broj 9a

b) Registri nadležnih organa kod kojih je društvo za zastupanje u osiguranju upisano i način provere registracije

  • Nadležni organ: Narodna Banka Srbije, ul. Kralja Petra br.12 ili Nemanjina broj 17, 11000 Beograd
  • Broj rešenja: 9678 od dana 24.12.2015. godine
  • Provera registracije: Narodna Banka Srbije, pisanim putem i/ili na internet adresi www.nbs.rs
  • Registar privrednih subjekata: Agencija za privredne registre, ul. Brankova broj 25, 11000 Beograd, Srbija, broj BD 2451/2016 od dana 18.01.2016. godine
  • Provera registracije: Agencija za privredne registre, pisanim putem i/ili na internet adresi www.apr.gov.rs

c) Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd ima zaključene ugovore o zastupanju u osiguranju sa sledećim društvima za osiguranje

NazivUlica, broj i mestoKontakt centarInternet stranicaMail adresaBroj telefonaBroj faksa
AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRADRuzveltova 16, 11050 Zvezdara, Beograd+381113084900www.ams.co.rsprigovori@ams.co.rs+381113084900+381113084902
DDOR NOVI SAD ADO NOVI SADBulevar Mihajla Pupina 8, 21000 Novi Sad+381214802222ww.ddor.rsprigovoriklijenata@ddor.co.rs+381214886000+381216624831
GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O. BEOGRADVladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd, Beograd+381112220555www.generali.rsprigovori@generali.rs+381117114381
GLOBOS OSIGURANJE ADO BEOGRADBulevar Mihajla Pupina 165 d, 11070 Novi Beograd, Beograd+381113636958prigovori@globos.co.rs+38121425945
GRAWE OSIGURANJE ADO BEOGRADBulevar Mihajla Pupina 115 d, 11070 Novi Beograd, Beograd+381112092600www.grawe.rsprigovor.klijenta@grawe.rs+381112092661
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRADMakedonska 4, 11000 Stari Grad, Beograd0800386286www.dunav.comprigovor@dunav.com+381112624652
MILENIJUM-OSIGURANJE ADO BEOGRADBulevar Milutina Mialnkovića 3b, sprat 1., 11070 Novi Beograd+381117152300www.mios.rsprigovori@milenijum-osiguranje.rs
SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRADBulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beogradwww.sava-osiguranje.rsprigovori@sava-osiguranje.rs
TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd, Beograd+381113305150www.triglav.rsprigovor@triglav.rs
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE ADO BEOGRADMilutina Milankovića 134g, 11070 Novi Beograd, Beograd+381112024200www.uniqa.rsprigovori.nezivot@uniqa.rs+381112024176
WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRADTrešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Beograd+381112209800www.wiener.co.rsprigovori@wiener.co.rs+381112209900
d) Informacije o finansijskoj usluzi obuhvataju

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd putem ovog web portala vrši prodaju polisa kasko osiguranja motornih vozila, a pod ugovorom o osiguranju smatra se ugovor koji je uređen Zakonom o obligacionim odnosima (član 897) kojim se obavezuje se ugovarač osiguranja da plati određeni iznos organizaciji za osiguranje (osiguravač), a organizacija se obavezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekom trećem licu naknadu, odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.

Ukupna naknada koju korisnik plaća označena je kao iznos ukupne premije osiguranja sa porezom iskazana u informativnom obračunu koji dobija korisnik putem ovog web portala ili putem e-maila. Osim navedenog iznosa koji Korisnik u svojstvu ugovarača osiguranja uplaćuje na račun društva za osiguranje sa kojim zaključi polisu kasko osiguranja pružalac usluge ne naplaćuje druge naknade.

Iznos premije koji je iskazan u informativnim obračunima dobijenim putem ovog web portala predstavlja fiksni iznos koji se ne može menjati tokom perioda trajanja ugovora o osiguranju, osim u slučajevima koji su predviđeni u napomenama navedenim na informativnim obračunima, polisi osiguranja i uslovima osiguranja društva za osiguranje sa kojim Korisnik zaključi polisu osiguranja, a sa kojima će se Korisnik upoznati pre zaključenja polise osiguranja.

Obračuni koje se ispostavljaju korisnicima putem ovog web portala su informativnog karaktera, nisu obavezujući ni za Korisnika ni za društvo za osiguranje, ne predstavljaju ponudu za osiguranje u smislu Zakona o obligacionim odnosima niti predugovorno obaveštenje u smislu Zakona o osiguranju.

Ugovor o osiguranju koji proistekne iz informativnih obračuna dobijenih preko ovog web portala smatra se zaključenim tek kada Korisnik u svojstvu ugovarača osiguranja i društvo za osiguranje potpišu polisu osiguranja.

Informativni obračuni koji se ispostavljaju korisnicima putem ovog web portala važe 15 (petnaest) dana.

Društva za osiguranje koja obezbeđuju informativne obračune premije osiguranja zadržavaju prava kroz posebno istaknute napomene na informativnim obračunima za promenu uslova iz obračuna.

Plaćanje premije osiguranja vrši se na račun društva za osiguranje sa kojim Korisnik u svojstvu Ugovarača osiguranja zaključi polisu osiguranja.

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o Beograd ne naplaćuje nikakve dodatne troškove od Korisnika ovog web portala.

Putem ovog web portala Korisnik iskazuje interesovanje da zaključi polisu kasko osiguranja sa društvom za osiguranje na period definisan u informativnom obračunu.

e) Uputstvo o postupku i načinu dobijanja informativnog obračuna i zaključivanja polise osiguranja

Dobijanje informativnog obračuna premije kasko osiguranja u realnom vremenu i zaključivanje polise osiguranja

Popunjavanjem svih neophodnih podataka na ovom web portalu korisnik u realnom vremenu dobija obračun premije informativnog i neobavezujućeg karaktera elektronskim putem na unetu email adresu od strane svih društava za osiguranje koja pružaju ovakvu uslugu u trenutku podnošenja zahteva Korisnika. Obračuni koje se ispostavljaju trenutno u realnom vremenu podložni su promenama u zavisnosti od činjenica koje se naknadno utvrde u procesu provera validnosti i verodostojnosti podataka a koji prethodi zaključenju polise kasko osiguranja.

Obračuni koje se prikupljaju od strane društava za osiguranje sadrže podatke o Ugovaraču osiguranja, Osiguraniku, vozilu koje je predmet osiguranja, ugovornim elementima osiguranja (načinu ugovaranja sume osiguranja, teritorijalnoj važnosti osiguranja, periodu na koji se ugovara osiguranje, zahetevanom sistemu zaštite na vozilu,…), spisak osiguranih rizika, podatke o eventualnim dodatnim pogodnostima, podatke o učešću u šteti, iznos godišnje premije sa porezom, načinu plaćanja premije, kao i popis napomena, ograničenja i zahteva koje postavlja društvo za osiguranje.

Po prijemu informativnih obračuna koji su dobijeni u realnom vremenu Korisnik može odabrati varijantu informativnog obračuna koju smatra za najpovoljniju po svom izboru za njega i može pokrenuti putem ovog web portala naručivanje polise osiguranja unošenjem ličnih identifikacionih podataka, podataka o vozilu i željenom datumu početka važenja polise. Nakon naručivanja polise Korisnik dobija elektronskim putem na unetu email adresu od strane Porsche Partnera informativni obračun za koji se opredelio i izrazio svoju spremnost da u skladu sa njim pristupi zaključivanju polise kasko osiguranja.

Na osnovu navedenih podataka, a nakon provere njihove validnosti i verodostojnosti, kao i ispunjenosti zahteva ispostavljenih od strane društva za osiguranje (npr. po pitanju ugradnje potrebne zaštite) kod koga Korisnik želi da zaključi polisu osiguranja pristupa se izradi polise koja će biti zaključena, o čemu će Korisnik biti obavešten od strane Porsche Partnera. U procesu zaključivanja polise osiguranja od Korisnika se može zahtevati da dostavi i dopunsku dokumentaciju (identifikacioni dokumenti, faktura za vozilu, saobraćajna dozvola,..) kao i da se uradi pregled vozila od strane društva za osiguranje. Datum početka osiguranja može odstupati od željenog datuma početka osiguranja koji je naveo Korisnik ako do tog datuma nisu ispunjeni svi uslovi koje je zahtevalo društvo za osiguranje.

Polisa će biti izrađena tek nakon provere verodostojnosti i validnosti podataka koje je dao Korisnik, nakon što Korisnik ispuni sve zahteve iz obračuna (npr. po pitanju ugradnje potrebne zaštite) i nakon što se odazove na poziv za pregledanje vozila. Po izradi polise od strane izabranog društva za osiguranje na osnovu prikupljenih podataka od Korisnika, Korisnik je dužan da pristupi u prostorije Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd radi potpisivanja i zaključenja polise osiguranja.

Nakon potpisivanja polise od strane društva za osiguranje, odnosno njegovog Zastupnika, i Ugovarača osiguranja, a koje sledi nakon što su ispunjeni svi navedeni uslovi, smatraće se da je ugovor o osiguranju zaključen.

Dobijanje informativnog obračuna premije kasko osiguranja u slučaju nemogućnosti dobijanja u realnom vremenu i zaključivanje polise osiguranja

Ukoliko iz bilo kog razloga nije moguće obezbediti automatski obračun premije osiguranja u realnom vremenu (zbog trenutnih tehničkih ograničenja, nekih specifičnosti vezanih za proces dobijanja obračuna, ograničenja postavljenih od strane društava za osiguranje), na osnovu unetih podataka kreira se zahtev za ponudu koji prima Porsche Partner, te se korisniku prosleđuje informacija da informativni obračun u realnom vremenu nije trenutno moguće dobiti, te da će na osnovu upućenog zahteva Porsche Partner korisniku obezbediti obračune društava za osiguranje koja iste dostave i koje će u najkraćem roku biti dostavljene na mail adresu korisnika do kraja drugog narednog radnog dana. Obračuni koje se ispostavljaju na ovakav način podložni su promenama u zavisnosti od činjenica koje se naknadno utvrde u procesu provera validnosti i verodostojnosti podataka a koji prethodi zaključenju polise kasko osiguranja

Obračuni koje se prikupljaju od strane društava za osiguranje mogu da sadrže podatke o Ugovaraču osiguranja, Osiguraniku, vozilu koje je predmet osiguranja, ugovornim elementima osiguranja (načinu ugovaranja sume osiguranja, teritorijalnoj važnosti osiguranja, periodu na koji se ugovara osiguranje, zahetevanom sistemu zaštite na vozilu,…), podatke o učešću u šteti, iznos godišnje premije sa porezom, načinu plaćanja premije, kao i popis napomena, ograničenja i zahteva koje postavlja društvo za osiguranje.

Po prijemu informativnih obračuna koji su dobijeni na ovaj način Korisnik može odabrati varijantu informativnog obračuna koju smatra za najpovoljniju po svom izboru za njega i može pokrenuti naručivanje polise osiguranja kontaktiranjem Porsche Partnera mailom ili telefonom a pema podacima iz maila kojim su mu dostavljeni informativni obračuni.

U procesu naručivanja polise Korisnik će biti obavezan da dostavi lične identifikacione podatke, podatke o vozilu i željenom datumu početka važenja polise.

Na osnovu navedenih podataka, a nakon provere njihove validnosti i verodostojnosti, kao i ispunjenosti zahteva ispostavljenih od strane društva za osiguranje (npr. po pitanju ugradnje potrebne zaštite) kod koga Korisnik želi da zaključi polisu osiguranja pristupa se izradi polise koja će biti zaključena. U procesu zaključivanja polise osiguranja od Korisnika se može zahtevati da dostavi i dopunsku dokumentaciju (identifikacioni dokumenti, faktura za vozilu, saobraćajna dozvola,..) kao i da se uradi pregled vozila od strane društva za osiguranje. Datum početka osiguranja može odstupati od željenog datuma početka osiguranja koji je naveo Korisnik ako do tog datuma nisu ispunjeni svi uslovi koje je zahtevalo društvo za osiguranje.

Polisa će biti izrađena tek nakon provere verodostojnosti i validnosti podataka koje je dao Korisnik, nakon što Korisnik ispuni sve zahteve iz obračuna (npr. po pitanju ugradnje potrebne zaštite) i nakon što se odazove na poziv za pregledanje vozila. Po izradi polise od strane izabranog društva za osiguranje na osnovu prikupljenih podataka od Korisnika, Korisnik je dužan da pristupi u prostorije Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd radi potpisivanja i zaključenja polise osiguranja.

Nakon potpisivanja polise od strane društva za osiguranje, odnosno njegovog Zastupnika, i Ugovarača osiguranja, a koje sledi nakon što su ispunjeni svi navedeni uslovi, smatraće se da je ugovor o osiguranju zaključen.

Posebne napomene vezane za informativne obračune

Društvo za osiguranje može na informativnim obračunima definisati napomene kojima se dodatno pojašnjava informativni obračun, uvode ograničenja i zahtevi. Tim napomenama definiše se sledeće:

  1. Obračun koji se dobija putem portala je informativnog karaktera i nije obavezujući ni za društvo za osiguranje ni za Ugovarača osiguranja.
  2. Informativni obračun podložan je izmenama u skladu sa promenama podataka korišćenih za njegovu izradu, tržišnih okolnosti, zakonske regulative, kao uslova i tarifa premije društva za osiguranje.
  3. Informativni obračun ne predstavlja ponudu za osiguranje u smislu Zakona o obligacionim odnosima, niti predugovorno obaveštenje u smislu Zakona o osiguranju.
  4. Informativni obračun važi samo za vozila koja imaju standardnu namenu.
  5. Informativni obračun ne važi za:
    • a) ugovarače osiguranja i/ili osiguranike čija je registrovana delatnost rent-a-car (iznajmljivanje vozila), taxi, auto škola i prevoz opasnih materija
    • b) ugovarače osiguranja koji osiguravaju ili nameravaju da osiguraju 5 ili više vozila
    • c) kabriolet vozila
    • d) diplomatska i strana predstavništva
  6. U slučajevima iz prethodne tačke potrebno je kontaktirati Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd (telefon: 0800 350 350, e-mail: kontakt@porschepartner.rs)
  7. U slučaju da osnovica za obračun premije osiguranja ne sadrži iznos PDV-a društvo za osiguranje nije u obavezi da isplati naknadu iz osiguranja sa PDV-om.
  8. Pre eventualnog zaključivanja polise osiguranja neophodno je u koordinaciji sa Društvom za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd:
    • a) proveriti verodostojnost i validnost svih podataka koje ste uneli pre dobijanja informativnog obračuna
    • b) izvršiti ugradnju sistema zaštite ukoliko je njihova ugradnja zahtevana od strane društva za osiguranje i dostaviti dokaz o ugrađenoj zaštiti (potvrda ili faktura servisa koji je ugradio zaštitu)
    • c) izvršiti pregled vozila i proveriti tačnost osnovice za obračun premije u slučaju da se osiguranje zaključuje za polovno (korišćeno) vozilo
    • d) obezbediti podatke i dokumenta zahtevana od strane društva za osiguranja
    • e) u slučaju da je vlasnik vozila lizing/rent kompanija dobiti saglasnost te kompanije na osiguravajuće pokriće
  9. Kod novih vozila konačni iznos premije osiguranja biće određen u zavisnosti od cene vozila u dinarima iskazane na fakturi dobavljača vozila i nakon ispunjavanja svih zahteva sadržanih u ovom informativnom obračunu.
  10. Kod polovnih vozila konačni iznos premije osiguranja biće određen nakon provere tačnosti osnovice za obračun premije i nakon ispunjavanja svih zahteva sadržanih u ovom informativnom obračunu.
  11. Željeni datum početka osiguranja nije obavezujući za društvo za osiguranje. Osiguravajuće pokriće ne može početi pre ispunjavanja svih zahteva sadržanih u ovom informativnom obračunu.
  12. Društvo za osiguranje zadržava pravo na ispravku računske i druge greške u informativnom obračunu.
  13. Rok za izradu polise je 24h od trenutka ispunjenja svih zahteva, pri čemu se taj rok dodatno produžava za neradne dane.
  14. Rok važnosti informativnog obračuna je 15 (petnaest) dana od dana izrade informativnog obračuna.

Društvo za osiguranje u skladu sa svojom poslovnom politikom može menjati sadržaj napomena na informativnim obračunima.

f) Pravo na odustanak

Korisnik ima pravo da odustane od ugovora o osiguranju u roku od 14 (četrnaest) dana od zaključenja polise, bez navođena razloga za odustanak, osim ukoliko je u roku za raskid nastupio štetni događaj po osnovu kojeg je korisnik podneo odštetni zahtev. Korisnik izjavu o odustanku dostavlja i pisanoj formi. Korisnik je u slučaju odustanka dužan da plati srazmeran deo premije osiguranja do momenta prijema izjave o odustanku.

g) Zakonski propisi koji se primenjuju

Na ugovorni odnos povodom ugovora o osiguranju primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima, Zakona o osiguranju, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, kao i drugi relevantni zakonski propisi. Za sve sporove iz ugovora o osiguranju nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

h) Način rešavanja sporova

U slučaju povrede prava ili interesa u vezi sa radom društva za osiguranje i/ili Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, odnosno ako je nezadovoljan pružanjem usluga društva za osiguranje i/ili Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju, korisnik usluge osiguranja može sve prigovore podneti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika, u pisanoj fomi, na jedan od sledećih načina:

  1. Ako se prigovor podnosi preko Društva za zastupanje u osiguranju:
    • a) U poslovnim prostorijama Društva za zastupanje
    • b) Dopisom na adresu Društva za zastupanje, Porsche Partner d.o.o. Beograd, ul. Zrenjaninski put broj 9a, Beograd
    • c) Slanjem u elektronskoj formi na e-mail adresu Društva za zastupanje: info@porschepartner.rs
  2. Ako se prigovor podnosi direktno akcionarskom društvu za osiguranje na neki od sledećih načina:
    • a) U poslovnim prostorijama društva za osiguranje
    • b) Dopisom na adresu društva za osiguranje
    • c) Putem internet stranice društva za osiguranje
    • d) Slanjem u elektronskoj formi na e-mail adresu društva za osiguranje
    • e) Putem kontakt telefona društva za osiguranje
    • f) Slanjem faksom na broj društva za osiguranje

Podaci o kontaktima društava za osiguranje i mogućim načinima podnošenja prigovora za svako društvo navedeni su u Tabeli 1 koja čini sastavni deo ovih Opštih uslova. Pored načina podnošenja prigovora navedenih u tabeli prigovor je moguće podneti i u poslovnim prostorijama društva za osiguranje.

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  1. Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica
  2. Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca
  3. Dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
  4. Datum podnošenja prigovora
  5. Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
  6. Punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Svi prigovori korisnika usluge osiguranja zbog povreda njihovih prava i/ili interesa u vezi sa radom i postupanjem Društva i obavljanjem poslova zastupanja u osiguranju od strane Društva za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd rešavaju se od strane društva za osiguranje, a u skladu sa internim aktom kojim društvo za osiguranje bliže uređuje postupak prigovora i odlučivanja o njemu.

Društvo za zastupanje u osiguranju će prigovor dostaviti Društvu za osiguranje, koje će odlučivati o prigovoru o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten u pismenoj formi.

Društvo za osiguranje je dužno da podnosiocu prigovora pismeno odgovori najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora u pismenoj formi. Ako je prigovor dostavljen elektronskom poštom ili podnosilac prigovora zahteva da mu se elektronskom poštom dostavi odgovor, odgovor se može poslati u elektronskom obliku, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u smislu zakona kojim se uređuje elektronski potpis.

Izuzetno, ukoliko društvo za osiguranje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok se može produžiti za najviše 15 (petnaest) dana, o čemu će društvo za osiguranje u pismenoj formi obavestiti korisnika usluge osiguranja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u roku i krajnjeg roka u kome će odgovor biti dostavljen.

Postupanje po prigovoru i odlučivanje i njemu zasniva se na načelu jednakosti, savesnosti i efikasnosti.

Odgovor sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica društva

i) Nadzor nad poslovanjem društva za zastupanje u osiguranju vrši Narodna Banka Srbije, ul. Kralja Petra broj 12, 11000 Beograd ili Nemanjina broj 17, 11000 Beograd

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije ako se pre toga pismenim prigovorom obraćao društvu za zastupanje u osiguranju ili društvu za osiguranje i nije bio zadovoljan odgovorom ili društvo za osiguranje nije pismenim putem odgovorilo na taj prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora (izuzetno u roku od 30 (trideset) dana).

Prigovor Narodnoj banci Srbije podnosi se u pismenoj formi, poštom ili elektronskom poštom (e-mail-om) na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji. Korisnik usluge osiguranja uz prigovor upućen Narodnoj banci Srbije dostavlja i prigovor koji je dostavio društvu za zastupanje u osiguranju ili društvu za osiguranje, njegov odgovor (ako ga je davalac dostavio) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora Narodnoj banci Srbije mogu ceniti.

Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor Narodnoj banci Srbije u roku od 6 (šest) meseci od dana prijema odgovora od društva za osiguranje ili proteka roka za njegovo dostavljanje.

Narodna banka Srbije korisniku usluge osiguranja dostavlja konačan odgovor najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana prijema prigovora, a u složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše 3 (tri) meseca, o čemu je Narodna banka Srbije dužna da korisnika usluge osiguranja pismenim putem obavesti pre isteka roka od 3 (tri) meseca od dana prijema prigovora.

Ako je korisnik usluge osiguranja nezadovoljan odgovorom davaoca usluge osiguranja ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku utvrđenom Odlukom o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, sporni odnos između korisnika usluge osiguranja i davaoca usluge osiguranja može se rešiti u postupku posredovanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova.

Narodna banka Srbije sprovodi postupak posredovanja bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku strane snose same (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa posla itd.)

Zaštita podataka o ličnosti i tajnost podataka

Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o Beograd strogo primenjuje propise o zaštiti podataka o ličnosti utvrđene važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i u skladu sa usvojenom politikom privatnosti koja je objavljena na ovom web portalu i kojoj možete pristupiti putem sledećeg linka.

Politika privatnosti sadrži sva neophodna obaveštenja o obradi podataka o ličnosti, te potvrdom ovih Opštih uslova korisnik potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima koja proizilaze iz navenog Zakona i usvojene Politike privatnosti. Ovaj Web portal koristi odgovarajuće „kolačiće“ – cookies-e, čija upotreba je takođe uređena Politikom privatnosti.

Sve informacije koje Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o Beograd prikupi putem ovog web portala tretiraju se kao poslovna tajna i zaštićena su primenom mera informacione bezbednosti.

Kontakt

Sva dodatna pojašnjenja možete dobiti besplatnim pozivom na telefon broj 0800350350 ili upitom na mail adresu info@porschepartner.rs.