Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje koje zaključujete Vašom sopstvenom voljom, ali u određenim slučajevima kasko osiguranje može biti i obavezno. Ako vozilo nabavljate preko lizing ili rent kompanije, ili uzimate kredit od banke za nabavku vozila od vas se prilikom zaključivanja tog ugovora može zahtevati da ugovorite kasko osiguranje.

Osiguravač – društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju

Osiguranik – lice koje je vlasnik predmeta osiguranja i koje ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Ugovarač osiguranja – lice koje ugovara polisu osiguranja i koje je obavezno da plaća premiju osiguranja

Polisa – pisana isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju

Premija osiguranja – novčani iznos koji ugovarač osiguranja plaća Osiguravaču po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju

Vinkulacija – odredba na polisi ili nezavistan dokument uz polisu kojom se osiguranikovo pravo potraživanja na naknadu štete prenosi na neko treće lice, čime se to pravo osiguranika ograničava. Kod rešavanja štete nastale po osnovu vinkulirane polise osiguravač je dužan da pre davanja naloga za isplatu pribavi saglasnost onoga na koga glasi vinkulacija. U praksi se često sreće u slučajevima kada se uzima kredit od banke za nabavku vozila, a kada banka radi obezbeđenja svojih potraživanja traži da se vozilo kasko osigura i da se polisa vinkulira u njenu korist. Ako dođe do štete a polisa je vinkulirana u korist trećeg lica osiguravač pre isplate naknade iz osiguranja mora da dobije saglasnost lica na koga glasi vinkulacija.