Pitanja i odgovori

U ovom delu pokušaćemo da Vam damo neke informacije oko kasko osiguranja, ali polazeći od toga da je kasko osiguranje dobrovoljno osiguranje i da svaka osiguravajuća kompanija može u u određenim granicama sopstvenom voljom formirati svoje uslove osiguranja neophodno je da se pre potpisivanja polise osiguranja detaljno informišete o svim bitnim elementima koji su vezani za vaš ugovor o osiguranju.

Prilikom analiziranja prikupljenih ponuda postoji veći broj stvari na koje treba da obratite pažnju. Odluku o izboru neke od ponuda nikako ne treba donositi na osnovu jednog kriterijuma, recimo cene. Polazeći od toga da je kasko osiguranje dobrovoljno osiguranje morate imati na umu da se uslovi osiguranja kojim se detaljno i precizno definišu vaša prava i obaveze razlikuju kod različitih osiguravajućih kompanija. Takođe može biti slučajeva da kod jedne iste osiguravajuće kompanije za različite proizvode kasko osiguranja možete imati različite uslove.

Pre potpisivanja polise osiguranja insistirajte da Vam se da što detaljnija informacija oko ugovora o osiguranju koji nameravate da zaključite. Pitajte sve što želite i insistirajte na odgovorima.

Šta je kasko osiguranje?

Kasko osiguranjem ugovara se zaštita od troškova koji mogu nastati usled oštećenja ili uništenja vozila usled ostvarivanja nekog od rizika od kojih je ugovoreno osiguravajuće pokriće. Kasko osiguranjem može se ugovoriti i zaštita od krađe vozila ili njegovih sastavnih delova.

Ugovaranjem kasko osiguranja obezbeđujete se da troškove koji mogu nastati usled potrebe za otklanjanjem oštećenja nastalih na Vašem vozilu koja su posledica ostvarivanja nekog od osiguranih rizika snosi osiguravajuća kompanija kod koje ste ugovorili polisu.

Da li je kasko osiguranje obavezno?

Kasko osiguranje je dobrovoljno osiguranje koje zaključujete Vašom sopstvenom voljom, ali u određenim slučajevima kasko osiguranje može biti i obavezno. Ako vozilo nabavljate preko lizing ili rent kompanije, ili uzimate kredit od banke za nabavku vozila od vas se prilikom zaključivanja tog ugovora može zahtevati da ugovorite kasko osiguranje.

Koje je značenje pojedinih termina?

Osiguravač – društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju

Osiguranik – lice koje je vlasnik predmeta osiguranja i koje ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Ugovarač osiguranja – lice koje ugovara polisu osiguranja i koje je obavezno da plaća premiju osiguranja

Polisa – pisana isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju

Premija osiguranja – novčani iznos koji ugovarač osiguranja plaća Osiguravaču po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju

Vinkulacija – odredba na polisi ili nezavistan dokument uz polisu kojom se osiguranikovo pravo potraživanja na naknadu štete prenosi na neko treće lice, čime se to pravo osiguranika ograničava. Kod rešavanja štete nastale po osnovu vinkulirane polise osiguravač je dužan da pre davanja naloga za isplatu pribavi saglasnost onoga na koga glasi vinkulacija. U praksi se često sreće u slučajevima kada se uzima kredit od banke za nabavku vozila, a kada banka radi obezbeđenja svojih potraživanja traži da se vozilo kasko osigura i da se polisa vinkulira u njenu korist. Ako dođe do štete a polisa je vinkulirana u korist trećeg lica osiguravač pre isplate naknade iz osiguranja mora da dobije saglasnost lica na koga glasi vinkulacija.

Da li su ugovarač osiguranja i osiguranik isto lice?

Ugovarač osiguranja i Osiguranik mogu biti ista lica ali i ne moraju. Na primer u slučaju da vozilo nabavljate preko lizing kompanije Ugovarač osiguranja možete biti Vi, a Osiguranik će biti lizing kompanija koja je vlasnik vozila.

Koje vrste kasko osiguranja postoje?

Postoji:
Potpuno kasko osiguranje. Potpunim kasko osiguranjem ugovarate osiguranje vašeg vozila u celini i njegovih sastavnih delova od šteta koje nastanu ostvarivanjem nekog od osiguranih rizika
– Delimično kasko osiguranje. Delimičnim kasko osiguranjem ugovarate osiguranje nekog dela vozila od šteta. Na primer možete ugovoriti osiguranje stakala na vozilu loma
– Dopunska kasko osiguranja. Dopunska osiguranja predstavljaju dodatna pokrića koja se mogu ugovoriti uz potpuno kasko osiguranje

Koje rizike pokriva kasko osiguranje?

Kasko osiguranjem možete se zaštiti za slučaj nastanka šteta koje su posledica ostvarivanja većeg broja rizika.

Ovde opet moramo da ukažemo na to da je kasko osiguranje dobrovoljno osiguranje i da kod različitih osiguravajućih kompanija možete imati razlika u rizicima od kojih vam se pruža osiguravajuće pokriće.

Uglavnom kod većine osiguravajućih kompanija postoji pokriće za neke najučestalije rizike (saobraćajna nezgoda, požar, eksplozija, grad, udar nekog predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja, zlonamernih postupaka trećih lica). Kod nekih osiguravajućih kompanija krađa je uključena u osnovne rizike dok kod drugih morate posebno naglasiti da želite da ugovorite i krađu vozila jer spada u kategoriju dopunskih rizika.

Zbog toga Vam savetujemo da pre zaključivanja polise osiguranja proverite od kojih bi ste sve rizika bili osigurani.

Na kojoj teritoriji važi kasko osiguranje?

Kasko osiguranje se može ugovoriti da važi na teritoriji Srbije ili Evrope, a kod nekih osiguravajućih kompanija postoji mogućnost proširenja i na neke zemlje van Evrope.

Na koji period se ugovara kasko osiguranje?

Kasko osiguranje se može ugovoriti na:

– Na određeni vremenski period od godinu dana ili kraći period.
– Na određeni vremenski period čiji je rok duži od jedne godine.
– Na neodređeni vremenski period koji ne može biti kraći od jedne godine.

Ako vozilo nabavljate preko lizing/rent kompanije ili banke od Vas se uglavnom traži da kasko osiguranje ugovorite na period trajanja koji se poklapa sa periodom trajanja ugovora o lizingu, ugovora o zakupu ili ugovora o kreditu.

Imam polisu koja je zaključena na period od 5 godina. Nisam zadovoljan visinom premije u trećoj godini i želeo bih da raskinem tu polisu i zaključim novu kod druge osiguravajuće kompanije. Da li je to moguće?

Kod polisa osiguranja koje su ugovorene na određeni vremenski period do 5 godina ne možete jednostrano da raskinete polisu osiguranja.
Svaki jednostran akt sa vaše strane, pokušaj ignorisanja obaveza koje imate po već zaključenoj polisi osiguranja i zaključivanje druge polise a da prethodno niste rešili svoj odnos sa trenutnim osiguravačem može vas dovesti u neprilike.

U slučajevima kada je polisa osiguranja ugovorena na određeni vremenski period duži od 5 godina u prvih 5 godina trajanja osiguranja polisa se ne može jednostrano raskinuti, a proteku ovih 5 godina svaka strana može uz otkazni rok od 6 meseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.
Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, nego je polisa osiguranja ugovorena na neodređeni vremenski period koji ne može biti kraći od jedne godine svaka strana može raskinuti ugovor sa danom dospelosti premije za narednu godinu osiguranja, obaveštavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije 3 meseca pre dospelosti premije.

U slučaju da ste vozilo nabavili preko lizing/rent kompanije ili ste uzeli kredit od banke pa je polisa vinkulirana u korist banke čak iako se dogovorite sa osiguravajućom kompanijom oko prekida polise neophodna vam je prethodna saglasnost osiguranika u slučaju lizinga/renta odnosno banke u slučaju kredita.

Kako se određuje visina premije osiguranja?

Premija osiguranja obračunava se primenom premijske stope na osnovicu za obračun premije uzimajući u u obzir razne doplatke, popuste, bonus i malus.

U slučaju plaćanja u celosti može Vam se odobriti dodatni popust.

Šta je osnovica za obračun premije?

Različita društva za osiguranje mogu koristiti različite osnovice za obračun premije.

U slučaju novih vozila neke osiguravajuće kompanije kao osnovicu za obračun premije koriste krajnju cenu vozila sa fakture dilera sa uključenim svim popustima koje je diler odobrio kupcu vozila, dok druge osiguravajuće kompanije kao osnovicu koriste cenu vozila bez prethodno odobrenih popusta od strane dilera.

Kod polovnih vozila neke osiguravajuće kompanije kao osnovicu koriste novonabavnu cenu vozila (koju mogu uzimati iz kataloga Auto moto saveza Srbije, Eurotaxa,…ili je dobijati od dilera koji prodaje tu marku vozila), a druge osiguravajuće kompanije koriste sadašnju vrednost vozila koja se dobija kada se na novonabavnu vrednost vozila primeni amortizacija, a imamo i slučajeva da se kao osnovica koristi cena polovnog vozila sa fakture dilera.

Ovde je važno znati da se u praksi može desiti da osiguravajuća kompanija kod polovnih vozila pogrešno odredi osnovicu za obračun premije a to kasnije može da vam prouzrokuje probleme jer ta osnovica može biti u direktnoj vezi sa maksimalnim mogućim iznosom koji će se isplatiti u slučaju totalne štete ili krađe vozila. Zbog toga je važno da u slučajevima kada ugovarate osiguranje polovnog vozila zahtevate da vam osiguravajuća kompanija kod koje planirate da zaključite polisu da informaciju o tome koliko po njihovoj računici iznosi procenjena vrednost vašeg vozila na dan početka osiguranja.

Način plaćanja premije osiguranja

Premija osiguranja može se plaćati na rate (broj rata je stvar poslovne politike svake osiguravajuće kompanije. Najčešće se odobrava plaćanje na 12 mesečnih rata) ili u celosti.

Šta je suma osiguranja?

Suma osiguranja predstvalja maksimalnu obavezu društva za osiguranje kada nastane osigurani slučaj.

Može biti iskazana na polisi u novčanom iznosu ili se ugovorom o osiguranju, odnosno uslovima osiguranja definiše kako se ona određuje.

Ako ugovarate potpuno kasko osiguranje onda je suma osiguranja početku osiguranja najveća, a potom se smanjuje kao posledica amortizacije vozila. U ispravnom slučaju suma osiguranja na polisi na početku osiguranja mora da odgovara stvarnoj vrednosti Vašeg vozila u tom trenutku. Zbog toga je važno da u slučajevima kada ugovarate osiguranje zahtevate da vam osiguravajuća kompanija kod koje planirate da zaključite polisu da informaciju o tome koliko po njihovoj računici iznosi procenjena vrednost vašeg vozila na dan početka osiguranja.

Šta je bonus?

Bonus predstavlja popust na obračunatu premiju za naredni period osiguranja koji se obračunava ako osiguranik u prethodnom godišnjem periodu trajanja osiguranja nije imao prijavljenih šteta. Određuje se u zavisnosti od broja godina bez prijavljene štete. Iznos bonusa, način obračuna i primene je različit kod različitih osiguravajućih kompanija i ograničen je nekim maksimalnim procentom.

Šta je malus?

Različite osiguravajuće kompanije različito definišu pojam malusa i različito ga primenjuju. Malus se obračunava ako u toku tekućeg perioda osiguranja postoji jedna ili više prijavljenih šteta.

Malus u suštini predstavlja doplatak na premiju koju plaća Ugovarač osiguranja. Malus se može obračunavati u toku tekućeg perioda osiguranja ali i prilikom ugovaranja osiguranja za narednu godinu trajanja osiguranja.

Malus se može obračunavati kao procentualni doplatak na obračunatu premiju osiguranja ili kao fiksni novčani iznos za koji se uvećava premija i/ili umanjuje iznos štete.

Šta je učešće u šteti?

Učešće u šteti je novčani iznos štete koji osiguranik sam snosi prilikom nastanka svake štete.

Može se definsati na različite načine, npr. kao procenat od iznosa štete, kao procenat od novonabavne vrednosti vozila, kao fiksni iznos,…

Može se definisati i kao kombinacija procentualnog i fiksnog učešća u šteti. To je danas najrasprostranjenija varijanta. U praksi to znači da dok god vam je fiksni iznos učešća veći od onog koje se obračunava procentualno primenjivaće se fiksni iznos učešća u šteti. Tek kada je fiksni iznos učešća u šteti manji od iznosa obračunatog primenom procenta primenjuje se procentualno učešće u šteti.

Šta je dodatno učešće u šteti?

Dodatno učešće u šteti predstavlja dodatni novčani iznos štete koji uz osnovno učešće u šteti snosi osiguranik koji u toku trajanja perioda osiguranja za koji je obračunata premija ima više šteta. Različita društva za osiguranje mogu ovaj iznos primenjivati i definisati na različite načine.

Moje vozilo je oštećeno, da li da zovem policiju?

Pozovite policiju. Možda ćete duže čekati na izlazak policije na lice mesta, možda će vam čak policajac i prigovoriti što ste ih uopšte zvali ako je po njegovom mišljenju šteta mala, ali Društva za osiguranje sve više insistiraju da se odmah nakon nastanka štete prijava iste izvrši policiji.

U određenim slučajevima zbog nedostaka blagovremene prijave nastale štete policiji možete izgubiti pravo na naknadu štete ili prema vama može biti pokrenut regresni zahtev od strane osiguravajuće kompanije ukoliko su bili obavezni da štetu isplate vlasniku vozila ako vi niste vlasnik vozila.

Evo nekoliko primera koji mogu dovesti do toga da izgubite pravo na naknadu iz osiguranja ili da se prema Vama ispostavi regresni zahtev jer niste prijavili štetu policiji:

– Vozili ste auto putem i naleteli ste na psa. Šteta naizgled nije bila velika, vozilo je bilo u voznom stanju i vi ste napustili mesto nezgode bez pozivanja policije. Otišli ste u osiguravajuću kompaniju i prijavili štetu. Nekoliko dana posle toga stiglo vam je rešenje da se vaša šteta odbija.

Gde ste pogrešili?

Osiguravajuća kompanija ima pravo regresa od preduzeća za puteve koje je zaduženo za održavanje te deonice auto puta. Time što niste zvali policiju uskratili ste osiguravajućoj kompaniji dokaz koji bi joj omogućio da se regresira od preduzeća odgovornog za održavanje puta za iznos štete koji bi vama platili.

– Palo vam je drvo na vozilo i oštetilo ga. Niste pozvali policiju već ste sami uklonili drvo. Otišli ste u osiguravajuću kompaniju i prijavili štetu. Nekoliko dana posle toga stiglo vam je rešenje da se vaša šteta odbija.

Gde ste pogrešili?

Osiguravajuća kompanija ima pravo regresa od nadležnog komunalnog preduzeća. Time što niste zvali policiju uskratili ste osiguravajućoj kompaniji dokaz koji joj omogućio da se regresira od odgovornog preduzeća za iznos štete koji bi vama platili.

– Drugo vozilo vas je udarilo. Šteta ne izgleda velika ni na jednom vozilu a vi žurite. Vozaču drugog vozila naravno da ne ide u prilog da se zove policija ili popunjava Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Pošto žurite i imate kasko brzo se dogovarate sa vozačem drugog vozila i napuštate mesto saobraćajne nezgode. Posle nekoliko dana odlazite da prijavite štetu osiguravajućoj kompaniji. Ubrzo posle toga stiže vam rešenje osiguravajuće kompanije da je vaš zahtev za naknadu štete odbijen.

Gde ste pogrešili?

Razlog je što niste zvali policiju i na taj način ste osiguravajuću kompaniju uskratili za pravo regresa od osiguravajuće kompanije kod koje je od autoodgovornosti osigurano vozilo koje vam je pričinilo štetu.

Krađa vozila ili njegovih sastavnih delova

Bilo da se radi o krađi vozila ili nekog sastavnog dela vozila obavezno prijavite krađu policiji čim ste sazanali za nju. Policija će vam izdati potvrdu o prijavi krađe. Sa tom potvrdom idete u društvo za osiguranje da izvršite prijavu nastale krađe.

Nakon prijave pratite instrukcije koje dobijate od društva za osiguranje u pogledu dokumentacije koju morate da im dostavite kako bi šteta bila rešena i plaćena.

Prijava štete

Štetu možete prijaviti odlaskom u poslovnicu osiguravajuće kompanije ili danas sve češće telefonom i on-line.

Nakon prijave štete pratite instrukcije koje dobijate od osiguravajuće kompanije. Prilikom prijave štete pitajte sve što vas interesuje. Nemojte samoinicijativno da preduzimate bilo kakve korake ukoliko niste apsolutno sigurni da znate šta treba da radite.

Ako ovde ne pronalazite odgovor na problematiku koja vas zanima postavite nam pitanje a mi ćemo se potrditi da Vam u što kraćem roku damo naš odgovor.